Bild på Nisses före detta kemtvätt.

Nisses före detta kemtvätt i Sibbarp, Osby kommun.

Foto: Henning Persson, SGU.

Nisses före detta kemtvätt

Sveriges geologiska undersökning agerar huvudman för åtgärdsförberedande utredningar vid den tidigare kemtvätten i Sibbarp, Osby kommun. Kemtvätten har orsakat en förorening av perkloretylen i mark och grundvatten. Utredningarna finansieras med bidragsmedel från Naturvårdsverket vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

Nisses före detta kemtvätt släppte under 1950- och 60-talen ut kemikalier tillsammans med tvättvattnet ut i Helgeå. Verksamheten har resulterat i en förorening med den klorerade tvättkemikalien perkloretylen i underliggande mark och grundvatten. Föroreningen har trängt ner till berget under jordlagren och riskerar att sprida sig med grundvattnet i sprickor i berggrunden. Det mesta av tvättvätskan har genom åren följt med ån men där processledningen mynnar i ån finns fortfarande höga halter kvar i bottensedimenten.

Osby kommun har tidigare ansvarat för de utredningar som projektet tagit avstamp i. Kommunalt dricksvatten finns framdraget till fastigheterna i området kring den tidigare tvätten och den huvudsakliga exponeringen som kan utgöra en risk för människors hälsa är på så sätt undanröjd.

Under 2018 inledde SGU utredningar för att förbereda för åtgärder på platsen. Utredningarna fortsätter under 2023. Nu fokuserar vi på att utreda föreningssituationen 10–30 meter under markytan och att avgränsa föroreningen i nivån 0–10 meter. Målet är att ta fram en förordad åtgärdsmetod och en ansökan om bidragsmedel för att genomföra en åtgärd. Åtgärdsmedel söks av Naturvårdsverket.

Senast granskad 2023-01-16