Trälåda med borrkärnor.

Foto: SGU

Malmen före detta metallfabrik

Under 2020 och 2021 genomförs åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder vid Malmen före detta metallfabrik i Lessebo kommun. SGU är huvudman för projektet som finansieras med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län.

På fastigheten Ekebäcken 3 i Hovmantorp, Lessebo kommun, har en verkstadsindustri varit lokaliserad mellan åren 1937 och 2010, den så kallade Malmen metallfabrik. I denna verksamhet har det till och från under åren använts klorerade lösningsmedel (främst trikloretylen, TCE) för avfettning. Detta har orsakat en förorening i framförallt grundvattnet i jordlagren och berggrunden. Därutöver förekommer även metallföroreningar i ytlig jord efter den tidigare verksamheten. Den före detta metallfabriken ligger i ett bostadsområde och inom kommunalt vattenskyddsområde där den närbelägna sjön Rottnen har mycket stora naturvärden.

Miljötekniska undersökningar har utförts i omgångar mellan 2010 och 2013. I huvudstudien, som genomfördes 2013, har ett källområde bedömts förekomma i jord inom ett begränsat område på cirka 100 m². Föroreningar har konstaterats i grundvatten i den övre delen av berggrunden, men utbredningen har inte kunnat klarläggas. Det har inte bedömts förekomma akuta hälsorisker. Dock kan inte långsiktiga risker för en oacceptabel exponering uteslutas på grund av en spridning genom grundvattnets rörelser i berggrunden.

Åtgärdsförberedande undersökningar inleddes 2016 med Lessebo kommun som huvudman. Kompletterande undersökningar av bland annat porluft, inomhusluft och grundvatten har genomförts 2016.

Omfattande undersökningar av klorerade alifater i berg har med hjälp av en forskargrupp från University of Guelph i Kanada genomförts mellan 2017 och 2020. Metoden som har använts, så kallad DFN-approach, innebär detaljerade undersökningar av berg och grundvatten i berg i djupa bergborrade hål. Resultaten visar bland annat att berggrunden är mycket hård och absorberar väldigt lite förorening. Förorening i grundvatten har lokaliserats till en specifik nivå under bergets överyta. Halterna i grundvattnet är emellertid förhållandevis låga, avsevärt lägre än vad som uppmättes i huvudstudien 2013. 

SGU har tagit över huvudmannaskapet från Lessebo kommun under 2020. Åtgärdsförberedande undersökningar riktade mot metallförorening i jord har genomförts under våren 2020 och åtgärd i form av en schaktsanering kommer genomföras under kvartal 4 2020/kvartal 1 2021. Parallellt med åtgärder av metaller i jord planeras kompletterande åtgärdsförberedande undersökningar av grundvatten i berg, vars genomförande planeras till 2021.

SGU är huvudman och projektgruppen består, förutom av projektledare från SGU, av representanter för Lessebo kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt konsult upphandlad av SGU.

Senast granskad 2021-01-13