För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
På bilden syns en byggnad i betong. Byggnaden är till för att samla kulor från skjutfältet i Hugelsta.

Kulfång på Hugelsta skjutfält.

Foto: SGU

Hugelsta skjutfält

Hugelsta skjutfält är beläget i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. På området har huvudsakligen Staten genom Förenade fabriksverken (FFV) varit verksam. SGU har genomfört undersökningar som visar att det finns höga halter av framför allt bly inom området. Åtgärdsförberedande miljöundersökningar genomförs inom olika delområden av skjutfältet inför framtagande av förslag för att åtgärda området.

Hugelsta skjutfält har varit i drift mellan åren 1951 och 1992. Området har riskklassats enligt MIFO till riskklass 2, dvs stor risk för hälsa och miljö. Under åren 2017–2019 har mark-, sediment-, ytvatten- och grundvattenundersökningar utförts för att utreda osäkerheter kring föroreningssituationen när det gäller kvarvarande föroreningar och spridningsförutsättningar både i yt- och djupled. Undersökningar som utförts har koncentrerats till de delområden där det har varit skjutbanor och tillhörande verksamheter. Resultaten tyder på att halterna av bly varierar kraftigt inom området med halter som överskrider det generella riktvärdet för mindre känslig mark (MKM). Det är främst bly som generellt förekommer men även höga halter av andra metaller såsom koppar. 

En förenklad riskbedömning togs fram år 2019 som visade på att det finns behov av åtgärder på fastigheten, främst kopplat till förhöjda blyhalter. Under hösten 2019 har kompletterande markundersökning inom utfyllda områden som vägar och andra ytor utanför skjutbanor genomförts. Samtidigt genomfördes en undersökning av markrespiration in-situ för att bedöma hur markmiljön påverkas av förhöjda blyhalter i anslutning till skjutfält/övningsområden. Inventering av byggnader har även utförts samt ytor med höga halter av föroreningar har avsökts.

Inför åtgärdsutredning och åtgärdsskede ska en ny uppdaterad riskbedömning tas fram under våren 2020.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Lisa Elmerfjord

    Telefon: 046-311787
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post