På bilden syns en byggnad i betong. Byggnaden är till för att samla kulor från skjutfältet i Hugelsta.

Kulfång på Hugelsta skjutfält.

Foto: SGU

Hugelsta skjutfält

Hugelsta skjutfält är beläget i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. På området har huvudsakligen staten genom Förenade fabriksverken (FFV) varit verksam. SGU har genomfört undersökningar som visar att det finns höga halter av framför allt bly inom området. Åtgärdsförberedande miljöundersökningar genomförs inom olika delområden av skjutfältet inför framtagande av förslag för att åtgärda området.

Hugelsta skjutfält har varit i drift mellan åren 1951 och 1992. Området har riskklassats enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) till riskklass 2, det vill säga stor risk för hälsa och miljö. Under åren 2017–2019 har mark-, sediment-, ytvatten- och grundvattenundersökningar utförts för att utreda osäkerheter kring föroreningssituationen när det gäller kvarvarande föroreningar och spridningsförutsättningar både i yt- och djupled. Undersökningar som utförts har koncentrerats till de delområden där det har varit skjutbanor och tillhörande verksamheter. Resultaten tyder på att halterna av bly varierar kraftigt inom området med halter som överskrider det generella riktvärdet för mindre känslig mark (MKM). Det är främst bly som generellt förekommer men även höga halter av andra metaller såsom koppar.

En fördjupad riskbedömning togs fram 2022 som verifierade slutsatserna i den tidigare förenklade riskbedömningen att det kan finnas behov av åtgärder på fastigheten. Huvudsakligen pekar riskbedömningen, utifrån förhöjda blyhalter, på möjliga hälsorisker för människor. Avseende eventuella risker för miljö har kompletterande undersökning avseende grundvatten genomförts under hösten 2022. Resultaten visar på att spridningen av bly till grundvatten är relativt låg. Tidigare genomförda undersökning av markrespiration in-situ visar att de förhöjda blyhalterna endast påverkar markmiljön i relativ liten utsträckning.

Under vintern 2023 färdigställs en åtgärdsutredning där möjliga efterbehandlingsåtgärder redovisas.

Senast granskad 2023-02-02