Hjortsberga sågverk.

Hjortsberga sågverk

Foto: SGU.

Hjortsberga sågverk

Hjortsberga före detta sågverk ligger i Alvesta kommun. Området är förorenat av dioxiner och klorfenoler då impregnering med pentaklorfenolbaserade preparat använts. Utredningar och åtgärder har genomförts i flera omgångar.

Verksamheten vid Hjortsberga före detta sågverk påbörjades under början av 1940-talet och pågick fram till 1981. Från början behandlades virket genom ridåbesprutning men då resultaten inte var tillfredställande infördes doppning med pentaklorfenolbaserade preparat från 1950-talet fram till årsskiftet 1977/78 då användningen av pentaklorfenol (PCP) förbjöds. Virket behandlades med PCP för att skydda det mot missfärgning. Som följd av denna träskyddsbehandling är grundvattnet förorenat av klorfenoler och marken samt barkupplag förorenade av dioxin. Intill barkupplaget ligger Sjöatorpasjön där undersökningar visar att dioxinföroreningen inte utgör en risk för ytvattenmiljön. Det kan däremot finnas en viss risk för transport, genom erosion, av bark innehållande dioxiner till sjön.

De övergripande åtgärdsmålen för saneringen är att förorenat grundvattnet inte ska utgöra en källa för fortsatt föroreningsspridning samt att människor, med den nuvarande markanvändningen, ska kunna vistas på området och utnyttja den närliggande Sjöatorpasjön för bad och fiske utan risk för negativa hälsoeffekter.

Schaktsanering av den dioxinförorenade marken samt återfyllnad med rena massor genomfördes 2013. Även en övertäckning av barkupplaget för att förhindra spridning och erosion av dioxiner genomfördes. Sommaren 2014 startades en in situ-sanering av det förorenade grundvattnet, detta genom så kallad kemisk oxidation, vilket bryter ned klorfenolerna. Resultaten uppnår dock inte åtgärdsmålet då föroreningarna inte bryts ned i någon betydande omfattning. En felkälla kan vara att det har gjorts en feluppskattning av mängden PCP i marken, det finns betydligt mer PCP bundet i jorden inom området än vad man tidigare trott. Fortsatt behandling av grundvattnet behövs, troligen behöver en annan metod användas.

Förslag på alternativ saneringsmetod är reduktiv deklorering där man stimulerar en naturlig biologisk nedbrytning. Denna process är mycket långsam och kommer att löpa under flera års tid. Hjortsberga har även en utmanande geologi med mycket steniga jordarter, detta leder till att saneringen är problematisk och det kommer ta lång tid innan grundvattnet och omgivande mark är återställda.

Mer information om Hjortsberga sågverk

Informationsblad om saneringen

Sanering av sågverk i Hjortsberga, mars 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-13