Två personer tittar ut över ett gammalt dagbrott. Foto.

Blaikengruvan

Foto: Kristina Sjödin/SGU

Blaikengruvan

Efterbehandlingen av Blaikengruvan i Sorsele kommun pågår. Arbetet med dagbrott A, B och D samt ett avskärande dike har slutförts, liksom den första etappen i sluttäckningen av gråbergupplaget. I juni 2024 fortsätter etapp 2 på entrepenad E, arbetet med att anlägga ett tätskikt av bentonitinblandad morän. Det arbetet beräknas pågå under åren 2024–2025.

Företaget Scanmining påbörjade brytning av zinkmalm i Blaikengruvan i Sorsele kommun i augusti 2006. Efter bara ett drygt års drift, i december 2007, gick verksamheten i konkurs. Konkursboet köptes av Lappland Goldminers Sorsele AB år 2008. Bolaget bedrev prospekteringsborrning och genomförde miljöförbättrande åtgärder, men försattes i konkurs år 2012 utan att ha påbörjat malmbrytning.

Miljösituationen i Blaikengruvan är allvarlig. Vattnet som rinner genom området ner mot Storjuktan för med sig vittringsprodukter med höga halter metaller från dagbrottsväggar och gråbergshögar.  Det förorenade vattnet måste därför renas innan det kan släppas ut. Konkursboet efter Lappland Goldminers Sorsele AB har skött driften av vattenreningen som tar hand om förorenat vatten från gruvområdet parallellt med avvecklingen av boets tillgångar. Eftersom konkursboets tillgångar inte räckt till för att täcka kostnaderna har Länsstyrelsen Västerbotten ansökt om och beviljats cirka 200 Mkr i statsbidrag från Naturvårdsverket för att efterbehandlingen ska kunna genomföras.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har av Länsstyrelsen blivit ombedd att ta ansvar för såväl efterbehandling som vattenrening. SGU har tagit över ansvaret för att sköta vattenreningen från och med 1 januari 2020, och för att genomföra de åtgärder som slagits fast i efterbehandlingsplanen. 

Efterbehandlingen i Blaikengruvan kommer att omfatta täckning av gråberg och återfyllning av dagbrott. Det finns fyra dagbrott, varav två kommer att återfyllas med morän och två kommer att vattenfyllas helt eller delvis. De åtgärder som planeras syftar till att minska den ursköljning av vittringsprodukter som sker men också till att minska mängden vatten som belastar reningen. Vattenrening kommer dock att behövas under lång tid framöver även efter avslutad efterbehandling.

Mer information om Blaikengruvan

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4, juli 2021 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, december 2020 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, juni 2020 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, november 2019 (nytt fönster)

Informationsmöten för direkt berörda och andra intresserade

Presentation från informationsmöte 27 november 2019 (nytt fönster)

Resultat från undersökningar

Läs rapporten "Undersökningar av kiselalger 2018 och metaller i fisk 2019 vid Blaikengruvan" (nytt fönster)

Kort sammanfattning av fiskprovtagningen 2019

Senast granskad 2024-07-09