Åsbro impregnering.

Åsbro impregnering.

Foto: Tobias Berglin, SGU.

Åsbro impregnering

I Åsbro har impregnering bedrivits från 1905 till 2012, först av SJ och Televerket och från 1932 av Vattenfallsverket. Undersökningar visar på kraftigt förhöjda halter av PAH och arsenik i mark, grundvatten och sediment i närliggande vattendrag.

Impregnering bedrevs på två verksamhetsplatser: ”Åsbro gamla impregneringsanläggning”, som användes fram till 1952, och ”Åsbro nya impregneringsanläggning”, som var i drift under perioden 1952–2012. Inom dessa områden impregnerades ledningsstolpar med kreosotolja (som innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH) samt kopparvitriol och arseniksalt.

Sanering av sediment i närliggande vattendrag

SGU slutförde under 2017 marksaneringsarbetet vid de två ovannämnda verksamhetsområdena. Samtidigt gjorde SGU kompletterande sedimentprovtagning i sjön Tisaren, Estaboån och Åsasjön, och förorening av framförallt PAH och arsenik har konstaterats. Föroreningarna är en följd av att kreosot släppts ut från impregneringsverksamheten och spridit sig från den förorenade marken via grund- och dikesvatten till Tisaren och Estaboån.

Mest förorenade sediment har påträffats i anslutning till verksamheternas utsläppspunkter vid den så kallade Invallningen i Tisaren (Åsbro gamla impregneringsanläggning) och vid Åsasjöns utlopp i Estaboån (Åsbro nya impregneringsanläggning). Kring Invallningen, som anlagts för att begränsa spridning av föroreningar till sjön, uppskattas mängden PAH och arsenik till totalt cirka 35 ton respektive 25 ton.

Under hösten 2021 och nästan hela 2022 sugmuddrades förorenade sediment i västra delen av Tisaren och i Estaboån och förorenade massor i Invallningen schaktades upp med grävmaskin. Schaktmassorna kördes bort direkt medans muddermassorna lades upp i geotuber i södra delen av Åsbro nya impregneringsanläggning för avvattning innan de också ska köras bort. Mängderna av arsenik och PAH förväntas med förslagna åtgärdsmetoder reduceras med 99 respektive 80–90 procent. Uppföljande kontroll under 2023 har visat att det finns kvar förorening i Estaboån, varför SGU har beslutat att genomföra en kompletterande muddring under juli månad 2024.

Samrådsunderlag

Åsbro samrådsunderlag, december 2017 (nytt fönster)

Bilaga 1a. Översiktskarta (nytt fönster)

Bilaga 1b. Översiktsplan saneringsåtgärd (nytt fönster)

Bilaga 2. Fastighetskarta (nytt fönster)

Bilaga 3a. Översiktsplan (nytt fönster)

Bilaga 3b. Grönstrukturplan (nytt fönster)

Bilaga 4. Natur- och kulturmiljö (nytt fönster)

Infoblad

Infoblad, mars 2019 (nytt fönster) 

Infoblad, mars 2020 (nytt fönster)

Informationsbrev

Nyhetsbrev 8, maj 2022 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 7, juli 2021 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 6, november 2019 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 5, juni 2017 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 4, mars 2017 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, oktober 2016 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, mars 2016 (nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, maj 2015 (nytt fönster)

Genomförda undersökningar

Fiskundersökning Tisaren, 2017-02-20 (nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-04

Geotuber

Geotuber är säckar i textilt material med många små hål i.  Slam pumpas in i geotuberna där det fälls ut och stannar kvar, medan det renade vattnet rinner ut.

När slammet har blivit tillräckligt torrt transporteras det till en godkänd mottagare för att förbrännas eller deponeras.