Flygfoto.

Flygfoto från år 1957 över Brandsnäs sågverk, då verksamheten fortfarande var i gång.

Brandsnäs sågverk

Sågverket vid Brandsnäs på Torpön, Ydre kommun, var i drift mellan åren 1918–1960. Sågat virke har impregnerats med klorfenolpreparat som bland annat har innehållit dioxin. De undersökningar som hittills gjorts visar att ett större markområde är förorenat med dioxin och behöver saneras.

Saneringsarbetet påbörjades i september 2020 och slutfördes under hösten 2021. Under våren 2022 görs kontroller av växtetablering och vid behov ytterligare växtetablering. 

SGU är huvudman

SGU tog 2019 på sig rollen som huvudman för att utreda och åtgärda föroreningarna efter Brandsnäs före detta sågverk. Området ligger på Torpön i sjön Sommen i Ydre kommun och omfattar både land och vatten.

Saneringsåtgärder inom markområdet pågår sedan början av september 2020 och blev klar under hösten 2021. Åtgärderna har planerats under 2019 och 2020 och redovisas i en så kallad åtgärdsutredning.

Utredningar av sedimenten i vattenområdena gjordes 2019. Under hösten 2020 och våren 2021 genomfördes en åtgärdsutredning och riskvärdering för sedimenten. Resultaten visade på behov av kompletterande undersökningar innan beslut om eventuell åtgärd kan tas.

Förorenat markområde

Redan i den så kallade Huvudstudien år 2017 konstaterade länsstyrelsen att det krävs efterbehandlingsåtgärder av det dioxinförorenade markområdet. I syfte att ta fram ett mer detaljerat åtgärdsinriktat underlag, har SGU svarat för åtgärdsförberedande undersökningar och utredningar och baserat på dessa även gjort en riskvärdering. De dioxinföroreningar som finns i undersökningsområdets jordlager innebär både kort- och långsiktiga hälsorisker.

Genomförd marksaneringsentreprenad omfattade cirka 22 000 ton förorenad jord. Större delen av jordmassorna omhändertogs i Skara, och en mindre mängd jord (ca 350 ton) med mycket höga halter dioxin har transporteras till Tyskland för behandling.

Förorenat sedimentområde i sjön Sommen

I Huvudstudien bedömdes dioxin vara den primära föroreningen i sedimenten. Sedimenten är koncentrerade till Dustusviken samt den så kallade ”inre dammen”, som ligger i direkt anslutning till det före detta verksamhetsområdet.

SGU har gjort utredningar för att förbättra kunskapen om de påträffade föroreningarna i sedimenten utgör en risk som behöver åtgärdas.

Uppdraget har lett fram till följande slutsatser:

  • De höga koncentrationerna av dioxin i sedimenten i Dustusviken och dammen kan utgöra en hälsofara för människor genom direkt hudkontakt med sedimenten samt genom oralt intag av detsamma.
  • Att bada i vattnet i viken utan att vidröra sedimenten utgör utifrån resultat från provtagningarna ingen hälsofarlig risk med anledning av dioxinföroreningen.
  • Det är oklart om det akvatiska livet i Sommen är påverkat av dioxinföroreningen. Möjligen kan det vara riskfyllt för fiskar som letar föda i sedimenten.
  • De mest lätteroderade sedimenten har antagligen redan eroderat och de kan ha bidragit till de förhöjda halterna på botten i den djupaste delen av sjön. Det sediment som ligger i Dustusviken idag har tydliga sågspånsrester, och har därför förmodligen legat där sedan sågen lades ner på 50-talet.
  • Om ingen åtgärd görs är det sannolikt att de dioxinförorenade sedimenten kommer ligga kvar i dammen och Dustusviken under lång tid framöver. Bedömningen är att endast små mängder av föroreningarna sprider sig till övriga delar av sjön.

SGU avser att under hösten 2022 genomföra kompletterande undersökningar av sedimenten för att avgöra om det finns ett åtgärdsbehov. Genomförd åtgärdsutredning har identifierat ett par olika åtgärdsalternativ och metoder vilka skulle kunna användas för att reducera riskerna med spridning föroreningar från sedimenten till människor och miljön om det skulle vara nödvändigt. I arbetet ingår även att göra en kostnadsuppskattning för dessa eventuella åtgärder.

 

Senast granskad 2022-05-10