Generella övergripande åtgärdsmål för SGU:s arbete med skogsplantskolor

SGU har tagit fram generella övergripande åtgärdsmål för de tidigare statliga skogsplantskolor som myndigheten ansvarar för inom regeringsuppdraget Statligt förorenade områden (SFO).

De övergripande åtgärdsmålen har tagits fram i syfte att kommunicera SGU:s allmänna ställningstaganden till tillsynsmyndigheter, anlitade konsulter, intressenter och andra berörda.

Övergripande åtgärdsmål

De övergripande åtgärdsmålen listas nedan. Under varje mål finns en förklarande text där ställningstaganden motiveras utifrån ansvarsmässiga förhållanden och SGU:s erfarenheter av den branschtypiska föroreningssituationen.

Människor ska kunna arbeta och vistas på det tidigare verksamhetsområdet för skogsplantskolan utan att utsättas för oacceptabla risker orsakade av den tidigare verksamheten med avseende på intag av jord, hudkontakt med förorenad jord och inandning av förorenat damm. 

Det statliga verksamhetsutövaransvaret sträcker sig inte så långt som att åtgärda föroreningar till en ambition som möjliggör ett användande av all tidigare plantskolemark för bostadsändamål eller annan känslig markanvändning. Där markanvändningen efter att verksamheten lagts ner ändrats eller planeras ändras till bostadsändamål beaktas den befintliga eller framtida markanvändningen i riskbedömningen och en riskvärdering och ansvarsutredning görs i det enskilda fallet.

Föroreningar inom det tidigare verksamhetsområdet som härrör från plantskoleverksamheten ska inte begränsa användandet av de tidigare odlingsytorna för jordbruksändamål, dvs. för odling av gröda, som betesmark eller för intag av bär.

Mjölk och kött från djur som bara betar inom det förorenade området och som i stor utsträckning konsumeras inom det egna hushållet kan med konservativa antaganden utgöra en hälsorisk för konsumenten även vid låga föroreningshalter. Det bedöms inte realistiskt att denna unika exponeringssituation ska vara styrande för åtgärdsbehovet för den stora areal tidigare plantskolemark som SGU ansvarar för. En fördjupad hälsoriskbedömning görs, där ett sådant användande bedöms aktuellt, för varje enskilt fall och markanvändningen kan komma att bli föremål för restriktioner om det är behövligt.

Föroreningar som härrör från den tidigare plantskoleverksamheten ska inte begränsa användandet av grundvatten inom verksamhetsområdet för bevattning.

DDT binds i normalfallet hårt till jordpartiklar och en sammanhängande grundvattenförorening av DDT har inte kunnat påvisas vid de plantskolor SGU undersökt. Bekämpningsmedel som använts i mindre utsträckning i plantskoleverksamhet och som historiskt varit vanligt förekommande i jordbruket riskerar trots det att förekomma i halter över Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. SGU:s erfarenhet är att kopplingen mellan eventuellt kontaminerat grundvatten och den tidigare plantskoleverksamheten ofta är oklar och svårutredd. Det bedöms inte realistiskt att åtgärda den stora areal tidigare plantskolemark som SGU ansvar för till en nivå där det går att garantera att en jordgrävd dricksvattenbrunn kan anläggas utan risk för bekämpningsmedelspåverkan. De mest vattenlösliga bekämpningsmedlen fastläggs vidare inte i ytlig jord och en åtgärd som syftar till att minska halter i grundvatten är tekniskt utmanande. Där befintliga dricksvattenbrunnar i jord förekommer inom det förorenade området provtas dessa i utredningsfas som en del av riskbedömningen.

Föroreningar som härrör från den tidigare plantskoleverksamheten ska inte begränsa användandet av marken inom verksamhetsområdet för skogsplantskolan för mindre känslig markanvändning avseende markfunktion.

Med markfunktion avses nedbrytning, näringscirkulation och markens funktion som habitat för de djur som lever där. Det kan inte uteslutas att predatorer högre upp i näringskedjan (fåglar eller gnagare) med en ensidig kost och ett födosöksområde som begränsas till, eller till stor del utgörs av, det förorenade området kan utsättas för en oacceptabel risk. Det bedöms inte realistiskt att denna exponeringssituation ska vara styrande för åtgärdsbehovet för den stora areal tidigare plantskolemark som SGU ansvarar för. Om en skyddsvärd art riskerat att påverkas negativt görs en fördjupad miljöriskbedömning och riskvärdering i det enskilda fallet.

Föroreningar från den tidigare plantskoleverksamheten ska inte medföra oacceptabla hälso- eller miljörisker i ytvattenrecipient eller grundvatten utanför verksamhetsområdet för skogsplantskolan.

SGU:s erfarenhet är att föroreningar vid tidigare skogsplantskolor sällan har en negativ påverkan på nedströms liggande recipienter eller på grundvatten utanför det förorenade området. Där en sådan förorening misstänks eller konstateras görs en fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning och riskvärdering i det enskilda fallet.

Senast granskad 2023-06-30