Flerohopp glasbruk

Flerohopp glasbruk

Foto: SGU.

Flerohopp glasbruk

På uppdrag av SGU påbörjades under 2016 arbeten med att ta fram en huvudstudie vid det före detta glasbruket i Flerohopp. Tidigare genomförda undersökningar har visat på höga halter av framförallt arsenik, bly och kadmium. Arbetet finansieras med statliga bidragsmedel av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län.

Det före detta glasbruksområdet, som idag helt saknar byggnader från verksamheten, ligger centralt i Flerohopp samhälle. Samhället Flerohopp ligger i Nybro kommun i Kalmar län cirka 1 mil norr om Nybro. Området avgränsas i söder av Ljungbyån. Nordväst och sydost om området ligger dammar i anslutning till ån. Området utgörs framförallt av gräsytor med inslag av träd och sly.

Glasbruksverksamheten pågick mellan 1892-1960. Innan dess hade det på platsen legat ett järnbruk som var verksamt under perioden 1725-1879. Under åren fram till glasbrukets start fanns det på platsen en stärkelsefabrik, ramsåg, bobinfabrik med mera. Produktionen vid glasbruket bestod av belysningsglas, glödlampor, termoglas, servisglas och kristallglas. 1979 revs byggnaderna inom området.

Inom området har undersökningar genomförts i flera omgångar. Högskolan i Kalmar genomförde 1988 undersökningar där syftet var att ta reda på spridningen av förorenat lakvatten från deponierna. Analysresultaten från dessa visar på att grundvattnet i deponin är kraftigt förorenat men att föroreningarna inte verkar sprida sig till närliggande vattentäkt. Länsstyrelsen i Kronobergs samt Kalmars län genomförde inventering av glasbruk enligt MIFO fas 1 år 2001 och enligt denna har föroreningar av bly, arsenik och kadmium uppmätts i förhöjda halter i samband med provtagningar gjorda 1997-98. Enligt dessa provtagningar är ämnena spridda i området även utanför deponin och halterna är bitvis mycket höga. Under 2006 genomfördes miljötekniska undersökningar som en del i det övergripande Glasbruksprojektet. Resultaten från dessa visar att föroreningar av arsenik, bly och kadmium finns i höga halter inom i stort sett hela glasbruksområdet. Särskilt höga halter har uppmätts i glasdeponin. Grundvattenanalyserna visar på låg föroreningsgrad.

2018-08-08 Flerohopp Huvudstudie

Senast granskad 2019-03-19