Åryd glasbruk.

Åryd glasbruk.

Foto: SGU

Åryd glasbruk

På uppdrag av SGU påbörjades under 2017 arbeten med att ta fram en huvudstudie vid det före detta glasbruket i Åryd, Växjö kommun. Tidigare genomförda undersökningar har visat på höga halter av framförallt arsenik och bly. Arbetet finansieras med statliga bidragsmedel av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Åryds före detta glasbruk är beläget i samhället Åryd ca 15 km sydöst om Växjö. På området där glasbruksverksamheten bedrevs finns Åryd bruk med anor från 1600-talet med kvarn och järnbruk.   Under en kort period mellan 1912 och 1921 tillverkades servisglas, vaser och glas till termos­flaskor vid glasbruket. Glas­bruksverksamheten bedrevs i en byggnad som idag är riven men på området finns fortfarande en masugn och en rostugn bevarade. Platsen är sedan 1997 ett byggnadsminne och räknas även som ett fornminne. Åryds bruk är ett populärt turistmål med café m.m. Området är helt öppet för människor och djur att beträda och det finns stigar att gå runt på.

Efter nedläggningen av glasbruksverksamheten fanns det misstankar om att marken i området kunde vara förorenad, särskilt på platser där glasbruksavfall hade tip­pats. Det är främst på två platser som tippning av glaskross har skett inom området, varav den ena platsen sträcker sig utmed och in i den intilliggande sjön, Årydsjön.

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Kronobergs län miljötekniska undersökningar som kunde konstatera att det fanns höga halter av arsenik och bly i området. De höga metall­halterna i jord och glaskross i kombination med att området nyttjas flitigt för rekreation med bland annat caféverksamhet gör att exponerings­risken är påtaglig. Dessutom finns det risk för spridning av metaller till Årydsjön från de glasrester som finns vid strandkanten.

För att närmare utreda föroreningsbilden och behov av eventuella efterbehandlingsåtgärder har en så kallad huvudstudie genomförts. Huvudstudien avslutades under hösten 2019.

Mer information om Åryd glasbruk

Huvudstudie

2019-09-05 Huvudstudie Åryd f.d. glasbruk (pdf, nytt fönster)

Arkeologisk rapport

Arkeologisk rapport 2018:04 (pdf, nytt fönster)

Infoblad

Infoblad Åryd glasbruk maj 2018 (pdf, nytt fönster)

Infoblad Åryd glasbruk nov 2017 (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2019-12-05