Gavel av glashyttan.

Foto: SGU

Alsterfors glasbruk

SGU har ansvarat för att fram en huvudstudie för det före detta glasbruket i Alsterfors. Arbetet påbörjades 2018 och avslutades i augusti 2020. Höga halter av olika metaller, framför allt arsenik, bly och kadmium, finns i marken och SGU:s studie omfattar därför även åtgärdsförslag.

Alsterfors före detta glasbruk är beläget i samhället Alstermo, Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Här anlades ett mindre järnbruk under mitten av 1800-talet, som lades ner efter cirka 30 år. På samma plats byggdes år 1886 ett glasbruk. Glasbruket var litet, hade varierad produktion och på bruket tillverkades färgat sodaglas, halv- och helkristallglas. Bruket hade täta ägarbyten tills dess att det lades ner 1980.

Tidigare studier visar på en stor risk för människors hälsa och miljö

Efter nedläggningen av glasbruket fanns det misstankar om att marken i området kunde vara förorenad, framför allt på platser där glasbruksavfall hade tippats – dvs. en större utfyllnad med stora mängder glaskross norr om glashyttan och i ett område väster om den gamla banvallen.

I undersökningar inom Glasbruksprojektet (utförda av Geo Innova AB) som gjordes under 2006 – 2007 uppmättes höga halter både i jord och grundvatten av framförallt arsenik, bly och kadmium men även zink och koppar. Efter att ha gjort en förstudie (MIFO fas 2) har länsstyrelsen bedömt att området tillhör riskklass 1, det vill säga att det finns en mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

Förorenade jordmassor och förhållandevis opåverkat ytvatten

År 2018 gick SGU in som huvudman med uppdrag att svara för att närmare utreda föroreningsbilden och behov av eventuella efterbehandlingsåtgärder. Arbetet finansierades med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län. SGU:s arbete, en så kallad huvudstudie, avslutades i augusti 2020.

Resultaten från huvudstudien har bekräftat höga halter av metaller i jordproverna, framför allt av arsenik, barium, kadmium, bly, zink och antimon. De höga halterna på de undersökta platserna kan tydligt kopplas till den tidigare glastillverkningsverksamheten. Högsta uppmätta metallhalter detekterades i ytliga jordprover, det vill säga från en halvmeter ned eller grundare, från glasavfallsutfyllnadsområdena och i jord från bruksområdena.
Riskbedömningen visar att det finns viss risk för negativa hälsoeffekter från arsenik, bly och kadmium inom utfyllnadsområdet, både för människor som arbetar i området och människor som använder området för rekreation, till exempel promenader eller joggingturer. Arsenik är klassad som cancerframkallande.

De uppmätta metallhalterna i ytvattnet låg med god marginal under respektive riktvärde. Bedömningen är därför att det inte finns någon oacceptabel risk varken för människor som badar i Alsterån, eller som äter fisk fångad i ån.

Analysresultat av byggnadsmaterial vid den före detta hyttan indikerar mycket höga halter arsenik, kadmium och bly. I åtgärdsutredningen föreslås schaktning av samtliga glasutfyllnadsområden som den mest lämpliga åtgärdslösningen för att reducera riskerna. Åtgärdsförslaget innebär också att massorna sorteras för att möjliggöra återanvändning av rena massor för återfyllnad inom åtgärdsområdena.

Mer om Alsterfors och glasbruket

Alsterfors är ett litet brukssamhälle, där nästan all bebyggelse har koppling till glasbruket. Förutom bruksbyggnad, sliperi och magasin, finns disponentvilla, kontorsbyggnad, arbetarbostäder och egnahem. Bruket var beläget intill Alsterån, som kunde utnyttjas för att driva en del av processmaskinerna. Hyttan är byggd i trä och är en av Kronobergs läns två bevarade trähyttor.

Det mesta av utrustningen är borttagen, men ett murat kylrör, underugnar och rökgaskanaler finns bevarade, samt rester av det järnvägsspår som användes för vedtransport till hyttan. Banvallen är delvis uppbyggd på en terrass som medför att området norr om det befintliga utfyllnadsområdet, i sin tur beläget norr om bruket, är svårtillgängligt.

De byggnader som användes vid glasbruket (glasbruksbyggnaden med mängkammare och hytta, sliperi, magasin och kraftstation) finns kvar på glasbruksområdet. Ytorna inom området är inte hårdgjorda.

Senast granskad 2020-11-20