Geologiska förutsättningar för koldioxidlagring

Det är den lokala geologin som ger förutsättningarna för ett koldioxidlager. I Sverige är det framför allt havsområden i sydöstra Östersjön och intill sydvästra Skåne som bedöms som lämpliga för lagring av koldioxid.

Ofta utnyttjas sedimentär berggrund för lagring av koldioxid, till exempel porösa sandstenar. I Europa är det vanligt med sedimentära bergarter som sandsten och kalksten.

Sverige

I Sverige består större delen av vår berggrund av kristallina bergarter såsom gnejs och granit. Utbredningen av sedimentära bergarter är begränsade till vissa delar av landet, både på land och till havs på kontinentalsockeln. Lämplig berggrund för koldioxidlagring i Sverige finns i sydöstra Östersjön och sydvästra Skåne.

Karta över områden i Sverige med berggrund som kan vara lämplig för koldioxidlagring.

Områden med potential för koldioxidlagring i södra Sverige. På bilden visas i sydöstra Östersjön Faluddensandstenens utbredning (ljusgrön) med den potentiella lagringsenheten (turkos), och i sydvästra Skåne utbredningen av Arnagergrönsanden (gul) och dess potentiella lagringsenhet (grön).

 

Norden

Inom Norden finns en avsevärd potential för geologisk lagring av koldioxid. De 18 bäst lämpade lagringsplatserna för koldioxid inom Norden har tillsammans en teoretisk lagringskapacitet som är mer än 86 gigaton. Detta innebär att vi, med samma utsläppstakt som idag, skulle kunna lagra mer än 500 års utsläpp av koldioxid inom den nordiska regionen.

NORDICCS

Mer information om möjliga lagringsplatser för koldioxid i Sverige, Danmark, Norge och Island hittar du i "The Nordic CO2 Storage Atlas" som är en digital, GIS-baserad atlas som finns på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) webbsida.

Kartläggningen och atlasen har tagits fram inom projektet NORDICCS (2011–2015), där SGU medverkat.

Langskip CCS

I Norge pågår projektet Langskip CCS vars mål är att få till Europas första industriella projekt för koldioxidfångst och -lagring. Projektet förväntas stå klart i 2024 och är tänkt erbjuda geologisk lagring av koldioxid i norska Nordsjön, för båda norsk och utländsk koldioxid.

Alternativ till lagring i sedimentär berggrund 

Det finns forskningsprojekt där man undersöker möjligheterna att lagra koldioxid i porösa basalter, till exempel Carbfix-projektet på Island. Även Tekniska universitetet i Luleå (LTU) har påbörjat ett forskningsprojekt där de bland annat ska undersöka möjligheter för geologisk lagring av koldioxid i svenska basalter.

Senast granskad 2021-07-01