Undersökningar på land - koldioxidlagring

Med början under hösten 2023 planerar SGU, inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag om koldioxidlagring (CCS), att genomföra borrningar och seismiska undersökningar på land: på Gotland och  i Skåne. Här finns den typ av djupt liggande sandstenslager med överliggande tät berggrund som kan lämpa sig för lagring av koldioxid. Undersökningarna görs på land, men eventuell framtida koldioxidlagring får bara ske till havs.

SGU:s nuvarande bedömningarna av vilka områden i Sverige som skulle kunna vara intressanta för geologisk lagring av koldioxid bygger på äldre prospekteringsborrningar, gjorda av företag som sökte efter olja och gas. De gamla borrkärnorna ger en generell bild av berggrunden, men vi saknar borrkärnor för analys av den överliggande berggrundens täthet och av sandstenslagrets egenskaper, tryckförhållanden och temperatur. Vi behöver också göra seismiska undersökningar för att ta reda på om det finns förkastningar och fällor i berggrunden.

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Senast granskad 2023-06-26