Syftet med grundvattennätet är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets nivå, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster. SGU har gjort mätningar av grundvattennivån sedan slutet av 1960-talet. Resultaten från mätningarna är användbara för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar.