För närvarande mäts grundvattennivåerna inom ett 70-tal områden i sammanlagt ca 300 observationsrör. Mätningar utförs manuellt 1–2 gånger per månad eller automatiskt 2–6 gånger per dygn. Med hjälp av grundvattennätet studeras tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster.

När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna.

Data levereras under licensformen CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Grundvattennivåer tidsserier (pdf, nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på antingen stationens ID eller län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder"). Leveransformat kan anges som csv eller json.

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/stationer/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/station/{stations-id}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla nivådata för Uppsala län i CSV-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/lan/03?format=csv

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla nivådata för stations-ID 1_4 i JSON-format:
http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattennivaer/nivaer/station/1_4?format=json