SGU har gjort mätningar av grundvattennivån sedan slutet av 1960-talet. Resultaten från mätningarna är användbara för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar. När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt det är möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna.

Data levereras under licensformen CC2.5, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Grundvattennivåer tidsserier (pdf, nytt fönster)