Metaller och organiska miljögifter i biota

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 1 januari 2018 nationell datavärd för data som insamlats och bekostats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Datavärdskapet är ett uppdrag från Naturvårdsverket. I vårt uppdrag ingår att ta emot, lagra och tillgängliggöra data. All data är fritt tillgängliga. Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar.

  • Programområde: Kust och hav
  • Programområde: Sötvatten
  • Programområde: Fjäll
  • Programområde: Skog
  • Programområde: Jordbruksmark

Dataformat, kvalitet och metoder

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Kvalitetsdeklaration för respektive delprogram

Undersökningstyper som dataleverantörerna använt samt andra förekommande metoder eller manualer

Kvalitetssystemet (länk till Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

 

 

Senast granskad 2021-04-27