Jordarter 1:1 miljon, jordartsdata

Jordarter 1:1 miljon återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi. Informationen bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Kartan är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerat bruk. Minsta redovisade yta är cirka 1 km2.

Komprimerad fil med jordartskartan i shape-format (nytt fönster).

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30