Biogeokemi, regional provtagning, geokemiska data

Inom Biogeokemi redovisas halter av olika grundämnen i prover tagna från bäckvattenväxter samt pH i rinnande vatten.

Provresultaten visar hur spridningsmönster av olika grundämnen i vattendragen varierar inom landet. Variation beror på såväl det naturliga tillskottet från jordarter och berggrund som på tillskottet från olika föroreningskällor.

Produktbeskrivning för Biogeokemi, regional provtagning

 

Senast granskad 2022-04-21