Foto: SGU

Geokemiskt laboratorium

På SGU:s kontor i Uppsala finns ett modernt laboratorium för kemiska analyser för geologiskt material

Kemiska analyser från laboratoriet används bland annat inom SGU:s morängeokemiska karteringsprogram. Analyser från laboratoriet har även använts för att stödja olika interna projekt, till exempel för att ta fram en geokemisk atlas över Sverige.

SGU:s laboratorium erbjuder tre lakningsmetoder (salpetersyralakning, kungsvattenlakning och närtotalhaltsanalys) av jord- och moränprov som ger information om koncentrationen av grundämnen och spårgrundämnen. Efter provförberedelse med uppslutning mäts proven med induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS). Jämförelse av analyser från de olika metoderna gör det möjligt att bedöma grundämnens mobilitet och tillgänglighet, det vill säga om grundämnena sitter i lätt- eller svårvittrade mineral, vilket utgör viktig information för industrin samt för miljöövervakning.

Salpetersyralakning

För att analysera för grundämnen med salpetersyralakning (7M HNO3), görs uppslutning av provet i spädd salpetersyra i öppna kärl på värmeplatta innan ICP-MS-mätning. Metoden baseras på en svensk standard (SS 02 83 11), modifierad för storskaliga projekt (tusentals prov) och anpassas med modern ICP MS-teknik. För närvarande, analyserar vi 52 grundämnen: Na, Mg, Al, P, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Rb, Sr, Y, Ba, La, Ce, U, Li, Be, B, Sc, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Se, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, W, Th, Pb, Bi och Th.

 

Kungsvattenlakning

Lakning med kungsvatten (en blandning av saltsyra och salpetersyra) används för några element som är särskilt intressanta för svensk industri och miljöbevakning. För närvarande analyserar vi för följande grundämnen med denna metod: Au, Ta, Te, Sb och Rh.

Grundämnen som As, Cu, Mo, Ag, Cd, Bi och U analyseras med både salpetersyralakning och kungsvattenlakning för att öka den interna kontrollen på analyskvalitet. SGU har ett långsiktigt kvalitetskontrollprogram med en egen standard för att säkra kvaliteten på utförda jord- och berggrundsanalyser.

Närtotalhaltsmetod med 4-syralakning

Med närtotalhaltsmetoden (även kallad 4-syralakning) analyseras nästan alla förekommande grundämnen i ett prov. Kombinationen av saltsyra, salpetersyra, perklorsyra och hydrofluorsyra används för att uppsluta hela provet i lösning. Metoden, som även finns tillgänglig för berggrundsprover, är kalibrerad för följande 38 grundämnen: Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P, Ni, Cr, Sc, V, Ba, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, Cu, Zn, Pb, Th, Nd, U, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb och Lu.

Senast granskad 2024-01-15