Mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

De SGU-gemensamma målen definierar vad som ska uppnås avseende kvalitet, miljö och informationssäkerhet för hela SGU.

De SGU-gemensamma målen är utgångspunkt för avdelningarnas formulering av mål och aktiviteter.

Mål för kvalitet:

Vår kunskap och information om landets geologiska förhållanden och mineralhantering tillgodoser samhällets behov, är sakligt grundad, lättillgänglig och välkänd.

Mål för arbetsmiljö:

Alla SGU:s medarbetare ska uppleva den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön som god.

Mål för yttre miljö:

Vi minskar den negativa miljöpåverkan i relation till verksamhetens omfattning samt verkar för positiv miljöpåverkan. Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för verksamhetsplaneringen.

Mål för informationssäkerhet:

Vår information i processer och tekniska system är skyddad på ett sätt som passar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med säkerhet så att all vår information alltid hålls tillräckligt insynsskyddad, riktig och tillgänglig.

Senast granskad 2023-05-16