Mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

De SGU-gemensamma målen definierar vad som ska uppnås avseende kvalitet, miljö och informationssäkerhet för hela SGU.

De SGU-gemensamma målen är utgångspunkt för avdelningarnas formulering av mål och aktiviteter.

Mål för kvalitet:

Vår kunskap och information om landets geologiska förhållanden och mineralhantering tillgodoser samhällets behov, är sakligt grundad, lättillgänglig och välkänd.

Mål för arbetsmiljö:

Alla SGU:s medarbetare ska uppleva den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön som god.

Mål för yttre miljö:

Vi minskar den negativa miljöpåverkan i relation till verksamhetens omfattning samt verkar för positiv miljöpåverkan. Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för verksamhetsplaneringen.

Mål för informationssäkerhet:

Vår information i processer och tekniska system är skyddad på ett sätt som passar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med säkerhet så att all vår information alltid hålls tillräckligt insynsskyddad, riktig och tillgänglig.