Strategier, mål, vision och verksamhetsplan

SGU:s verksamhetsstrategi, verksamhetsplan samt mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet styr hur SGU ska fullfölja uppdragen från staten samt förbättra kvaliteten, miljön och informationssäkerheten. Läs också SGU:s näringspolitiska strategi och hållbarhetsstrategi.

Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategin består av en vision om vad SGU ska bidra till i samhället och ställer upp långsiktiga strategiska mål för SGU:s verksamhet. Den beskriver också de arbetssätt, som arbetats fram för att åstadkomma förflyttningar som bidrar till att SGU närmar sig de strategiska målen.

Vision

Geologi för ett hållbart samhälle: Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Verksamhetsplan

I planeringen för 2023-2025 har SGU identifierat ett antal gemensamma utmaningar som skär igenom hela verksamheten. Flera av dem kopplar tillbaka till de centrala frågorna, som att möta samhällets behov av geologisk information, att nå ut med rätt information på rätt sätt samt att genomgå den digitala transformation som är en förutsättning för verksamheten.

Mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

De SGU-gemensamma målen definierar vad som ska uppnås avseende kvalitet, miljö och informationssäkerhet för hela SGU. De SGU-gemensamma målen är utgångspunkt för avdelningar och enheters formulering av mål och aktiviteter.

Likabehandlingsplan

Planens huvudsyfte är att alla människor ska ges lika rättigheter och möjligheter. Planen ska tillsammans med SGU:s Åtgärdsprogram mot diskriminering och trakasserier ses som verktyg att omsätta det arbetet i praktiken.

Strategidokument

Med utgångspunkt i verksamhetsstrategin och med avstamp i de strategier som beskrivs där, finns fördjupande strategidokument som fokuserar på olika frågor där vi behöver kompletterande stöd för våra förflyttningar. Gemensamt för strategidokumenten är att de olika aspekter de behandlar har beröringspunkter inom hela organisationen. 

Näringspolitisk strategi 

I syfte att vidga medvetandet om och långsiktigt säkerställa de värden som SGU:s tjänster tillför näringslivet har vi, inom ramen för vår verksamhetsstrategi, arbetat fram en näringspolitisk strategi. Denna näringspolitiska strategi ska ses som en fördjupning och vägledning i de delar av SGU:s verksamhet som rör vårt bidrag till näringslivets utveckling. SGU spelar en viktig roll i en rad sammanhang, exempelvis när vi ger underlag för samhällsplaneringen, för att skapa goda förutsättningar för företagsamhetens utveckling. Utmaningen är att SGU gör detta indirekt – genom stöd till exempelvis myndigheter och kommuner som i sin tur står i direktkontakt med näringslivet.

Hållbarhetsstrategi

SGU ska med sin expertkunskap och i sin myndighetsroll bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att implementera detta har SGU tagit fram en hållbarhetsstrategi. Den utgör ett underlag till vår verksamhetsplanering.

För att uppnå vår vision om det hållbara samhället ska vi arbeta för:

  • att Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
  • att skapa goda förutsättningar för att mark- och vattenområden används för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
  • att samtliga Sveriges miljömål uppnås inklusive generationsmålet

Senast granskad 2023-05-04