Verksamhetsstrategi

SGUs verksamhetsstrategi består av tre strategiska mål och tillhörande strategier. Med utgångspunkt från verksamhetsstrategin formulerar avdelningar och staber mål och aktiviteter.

SGUs verksamhetsstrategi (nytt fönster)

Vision

Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark- och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Verksamhetsidé

Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Verksamhetspolicy

SGU säkerställer, utvecklar och skyddar processer, produkter, tjänster och tekniska system genom ett ändamålsenligt ledningssystem och genom vår verksamhetsstrategi.

SGU uppfyller alla tillämpliga krav (författnings-, användar-, egna fastställda specialistkrav) som
kan relateras till verksamheten. Den geologiska informationen har god tillgänglighet, riktighet och är insynsskyddad.

SGU erbjuder en god arbetsmiljö som ger möjlighet till personlig utveckling, samt förebygger och skyddar mot ohälsa och olycksfall.

SGU förebygger negativ och verkar för positiv miljöpåverkan genom att använda lämpliga tillvägagångssätt, tekniska metoder och material.

Vi förbättrar ständigt SGU, dels genom att identifiera och värdera hot mot kvaliteten, arbetsmiljön, den yttre miljön och informationssäkerheten i korrigerande och förebyggande syfte, dels genom att fastställa mål, planera och följa upp verksamheten.

Policy, mål, processer, produkter, tjänster och kommunicerande tekniska system granskas regelbundet och kvaliteten säkerställs med stöd av specificerande och redovisande dokument som löpande uppdateras.
Alla chefer och medarbetare, inhyrd personal och anlitade leverantörer arbetar i enlighet med denna policy och gällande specificerande/redovisande dokument för att säkerställa, utveckla och skydda processer, produkter, tjänster och tekniska system. Cheferna ansvarar för att de kommuniceras och görs förstådda. Policyn utgör grunden för all beskrivning, planering, rapportering och uppföljning inom respektive ansvarsområde.

Mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

De SGU-gemensamma målen definierar vad som ska uppnås avseende kvalitet, miljö och informationssäkerhet för hela SGU. De SGU-gemensamma målen är utgångspunkt för avdelningar och stabers formulering av mål och aktiviteter.

SGUs mål för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen finns avdelningarnas och stabernas mål för 2016 för att bidra till verksamhetsstrategin och de SGU-gemensamma målen för kvalitet, miljö och informationssäkerhet.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018, Kortversion

Näringspolitisk strategi 

I syfte att vidga medvetandet om och långsiktigt säkerställa de värden som SGUs tjänster tillför näringslivet har vi, inom ramen för vår verksamhetsstrategi, arbetat fram en näringspolitisk strategi. Denna näringspolitiska strategi ska ses som en fördjupning och vägledning i de delar av SGUs verksamhet som rör vårt bidrag till näringslivets utveckling. SGU spelar en viktig roll i en rad sammanhang, exempelvis när vi ger underlag för samhällsplaneringen, för att skapa goda förutsättningar för företagsamhetens utveckling. Utmaningen är att SGU gör detta indirekt – genom stöd till exempelvis myndigheter och kommuner som i sin tur står i direktkontakt med näringslivet.

SGUs näringspolitiska strategi (nytt fönster)

Hållbarhetsstrategi

SGU ska med sin expertkunskap och i sin myndighetsroll bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att implementera detta har SGU tagit fram en hållbarhetsstrategi. Den utgör ett underlag till vår verksamhetsplanering.

För att uppnå vår vision om det hållbara samhället ska vi arbeta för:

  • att Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt
  • att skapa goda förutsättningar för att mark- och vattenområden används för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
  • att samtliga Sveriges miljömål uppnås inklusive generationsmålet

SGUs hållbarhetsstrategi (nytt fönster)