2018

  • Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland

    Vid ett möte idag med skånska och halländska kustkommuner presenteras ett nytt samarbete för att stärka arbetet med en stigande havsnivå i länen. Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildar Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland där kommunerna bjuds in att delta. Ett första gemensamt förslag är att delar av kusten i Skåne och Halland utses till särskilt riskområde för erosion och översvämning.

    28 maj 2018