Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd

SGU ansvarar för att person­uppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskydds­lagstiftning.

Information till sökande om behandling av personuppgifter vid Sveriges geologiska undersökning, i ärende om undersökningstillstånd

De personuppgifter som lämnas genom denna ansökan kommer att behandlas av Bergsstaten, som är en del av Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Personuppgifterna omfattar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, namnteckningar samt i förekommande fall personnummer, kundnummer och bankuppgifter. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är handläggning av ansökan om undersökningstillstånd. Personuppgifterna behövs för Bergsstatens prövning av ansökan. Ansökan om undersökningstillstånd ska prövas av bergmästaren enligt 8 kap. 1 § minerallagen (1991:45). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt som en del i vår myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen. Om ansökan inte avvisas så ska den remitteras till berörd kommun och länsstyrelse, som kommer att få ta del av ansökan med innehåll, inklusive dina personuppgifter. Om ansökan berör ett område som används för renskötsel så ska ansökan även remitteras till Sametinget.

Eftersom SGU är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive handlingar som innehåller personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till dem som begär det. I vissa fall kan dock uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

SGU är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om du vill veta om SGU behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta myndigheten. Om du vill ändra, lägga till, begära begränsning eller ta bort uppgifter om dig själv kan du också kontakta SGU. Du har även rätt att i vissa fall göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen. Om du har klagomål på SGU:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till SGU och/eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Sveriges geologiska undersökning och dataskyddsombudet:

Adress: Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Växel: 018 - 17 90 00
E-post: sgu@sgu.se, skriv ”dataskyddsombud” i ämnesraden för att kontakta SGU:s dataskyddsombud.

Information till sökande om behandling av personuppgifter vid Sveriges geologiska undersökning, i ärende om förlängning av undersökningstillstånd

De personuppgifter som lämnas genom denna ansökan kommer att behandlas av Bergsstaten, som är en del av Sveriges geologiska undersökning.

Personuppgifterna omfattar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, namnteckningar samt i förekommande fall personnummer, kundnummer och bankuppgifter. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är handläggning av ansökan om förlängning av undersökningstillstånd. Personuppgifterna behövs för Bergsstatens prövning av ansökan. Ärenden om förlängning av undersökningstillstånd prövas av bergmästaren enligt 8 kap. 3 § minerallagen (1991:45). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt som en del i vår myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

Eftersom Sveriges geologiska undersökning är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive handlingar som innehåller personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till dem som begär det. I vissa fall kan dock uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens hemsida.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om du vill veta om SGU behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta myndigheten. Om du vill ändra, lägga till, begära begränsning eller ta bort uppgifter om dig själv kan du också kontakta SGU. Du har även rätt att i vissa fall göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen. Om du har klagomål på SGU:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till SGU och/eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Sveriges geologiska undersökning och dataskyddsombudet:

Adress: Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Växel: 018 - 17 90 00
E-post: sgu@sgu.se, skriv ”dataskyddsombud” i ämnesraden för att kontakta SGU:s dataskyddsombud.

Senast granskad 2022-05-03