Foto: Thomas Eliasson, SGU.

8 oktober 2020

SGU deltar i järnvägsprojekt mellan Linköping och Stockholm

SGU deltar i förberedelserna inför bygget av Ostlänken. Ny järnväg ska byggas längs en sträcka på 16 mil mellan Linköping och Stockholm. SGU bidrar med kartläggning av berggrunden och analys av bergkvalitet.

Ostlänken är första steget i Trafikverkets uppdrag från regeringen att bygga nya stambanor i Sverige. De nya stambanorna skall underlätta för hållbara resor och transporter genom att öka kapaciteten inom järnvägssystemet och ge kortare restider. Målet är också att den regionala utvecklingen utanför storstäderna stimuleras.

Projekt Ostlänken är ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, där SGU bistår med geologisk expertkompetens under planering och byggfas. Fokus ligger på att detaljgranska de sträckor där berg kommer att sprängas bort inför bygge av tunnlar och tråg. Dessa konstruktioner innebär att stora massor berg kommer att losshållas. Huvuddelen av detta bergmaterial kommer att behövas för byggandet av banvall inom själva projektet. Det är då viktigt att ha detaljerad kunskap om materialets sammansättning och kvalitet för att få en rationell masshantering i projektet.

SGU genomför kartläggning av berggrunden längs med den planerade järnvägen samt provtar och undersöker bergarternas hållfasthetsegenskaper, mineralogi, kemiska sammansättning och strålningsegenskaper.

Slutprodukten levereras i form av databaser som kommer att finnas tillgängliga i SGU:s bergkartvisare.

Läs mer om samarbetet med Trafikverket

Läs mer om Ostlänken på Trafikverkets webbplats

Läs mer om Infrastrukturprojekt 

Senast granskad 2020-10-08