20 februari 2020

Grundvattennivåer i februari

De små magasinen har fortsatt nivåer över eller mycket över de normala i betydande delar av landet. Även de stora magasinen har återhämtat sig och på de allra flesta håll är nu nivåerna nära de normala.

Under början av februari har de rikliga nederbördsmängderna i de norra och framför allt de sydvästra delarna av landet bidragit till ökade grundvattennivåer i de små magasinen. Även i de stora magasinen finns ett stråk med nivåer över de normala i de nordvästligaste delarna av landet. I östra Sverige har det varit mer nederbördsfattigt och det finns fortfarande områden med nivåer under de normala i de stora magasinen. 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

Grundvattennivåerna är mycket över de normala för årstiden i västra Götaland och i stora delar av Norrland. I östra Götaland och Svealand är nivåerna nära de normala, medan resten av landet har nivåer som är över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna över de normala i västra Norrland. I de östra delarna av Norrland, Svealand och Götaland är nivåerna under de normala, medan resterande delar av landet har nivåer nära de normala.

Senast granskad 2020-02-20

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet