Foto: Bradley Goodfellow, SGU.

17 augusti 2020

Ny kunskap om erosion vägleder vid planering av slutförvar

Ny forskning visar att upp till 3,5 meter av berggrunden i Uppland eroderades under den senaste istiden. Forskningen förutspår även framtida erosion, vilket är viktigt för planeringen av slutförvaret av kärnbränsle.

Ett forskarlag från svenska, amerikanska och brittiska institutioner presenterar i en studie hur mycket inlandsisen eroderade ned berggrunden i Uppland under den senaste istiden. Beräkningarna visar att berggrunden eroderades mellan 1,6 och 3,5 meter under de senaste 100 000 åren, en tidsperiod som dominerades av nedisning på norra halvklotet.

Fokus för undersökningarna har varit området kring Forsmark i Uppland, en plats som föreslagits för slutförvar av använt kärnbränsle. Det är därför viktigt att förstå hur berggrunden där påverkas av framtidens miljöer och klimat.

Eftersom man vill hitta en plats där berget är så stabilt som möjligt har man bland annat undersökt sprickorna i berggrunden. Forskarna vill förstå om sprickorna kan komma att öppnas i framtiden, och i så fall var detta kan ske. Man vill också förstå hur sprickorna påverkar erosionen av berget under en framtida nedisning.  

Modeller över framtida erosion

Med hjälp av kemiska analyser på berghällar och block som slitits loss av isen har forskarna beräknat hur länge berget varit utsatt för erosion och hur mycket bergmaterial som eroderats bort. Med hjälp av modeller har forskarna sedan kunnat uppskatta hur framtida klimat och inlandsisar kommer att påverka berggrunden i Uppland.

Modellerna visar att bergytan i Forsmark kommer att eroderas ned cirka en meter under de kommande 100 000 åren, och mellan två och 24 meter under de kommande en miljon åren. Resultaten från studien kommer att användas av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i deras arbete att planera för slutförvaringen av kärnbränsle i Sverige.

Nya rön om istida landskapsformer

Forskarlaget har dessutom upptäckt en hittills okänd process, glacial uppslitning, kopplad till nedisningen. Processen har gett upphov till stora områden med gigantiska block som ligger utspridda på marken. Dessa områden förekommer i hela Sverige men är särskilt vanliga i Uppland.

Läs mer om glacial uppslitning här 

Projektet har finansierats av Svensk Kärnbränslehantering (SKB) och genomfördes av forskare från Stockholms och Göteborgs Universitet, SGU, SKB, British Geological Survey (BGS) samt tre amerikanska universitet (Purdue University, University of Hawaii, University of California-Los Angeles (UCLA).

Läs mer om forskningen i följande skrifter:

Past and future impact of glacial erosion in Forsmark and Uppland. Final report. SKB TR-19-07

Glacial ripping: geomorphological evidence from Sweden for a new process of glacial erosion. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography

Exploring alternative models for the formation of conspicuously flat basement surfaces in southern Sweden. SKB TR-19-22

Läs mer på vår hemsida om:

Sveriges berggrund

Från istid till nutid

Klimatförändringar

Senast granskad 2020-08-17