4 september 2019

Ny rapport och tjänst ger stöd i arbetet med våtmarker

SGU erbjuder länsstyrelserna hjälp inom deras arbete med grundvatten och våtmarker genom en ny rapport som sammanfattar våtmarkers geologiska förutsättningar, samt erbjudandet att ”låna en hydrogeolog”.

Under hösten arbetar SGU vidare med att stötta länsstyrelsernas arbete med restaurering och anläggning av våtmarker inom ramen för regeringens våtmarkssatsning, som initierades under 2018, med medel från Naturvårdsverket.

Nu finns en ny rapport som sammanfattar geologin i våtmarker och dess betydelse för grundvattnet. Där presenterar SGU ett urval tillgängliga underlag för att bedöma geologin samt ett antal typområden med utgångspunkt ifrån geologin. Vidare beskrivs betydelsen av övervakning av grundvatten i samband med åtgärder samt hur en ändamålsenlig övervakning kan utföras.

Rapporten berör tre huvudkategorier av åtgärder som kan stärka grundvattentillgången: dels åt­gärder som höjer grundvattennivån och på så sätt stärker den magasinerande förmågan vid en grundvattenförekomst, dels åtgärder som kan avlasta grundvattnet från vattenuttag, så som anläggande av dammar, samt åtgärder som görs för att balansera vattenflöden i anslutning till en våtmark.

Rapporten fokuserar på torvbildande våtmarker, som återfinns i grundvattnets utströmnings­områden. Många av dessa områden är idag utdikade vilket, förutom att påverka våtmarkens grundvattennivå, även kan påverka omkringliggande områden.

Som stöd i arbetet med våtmarkerna erbjuder SGU också möjligheten för länsstyrelserna att ”låna en hydrogeolog”, där SGU:s experter genomför en utbildningsdag där bland andra kommun- och länsstyrelsehandläggare kan få möjlighet att lära sig mer om att tolka och använda geologisk information i planeringsarbetet.

Läs rapporten ”Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder”

Läs mer om våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats

Senast granskad 2019-09-04