4 september 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet augusti–september

Grundvattnet i de små magasinen har återhämtat sig något sedan den förra sammanställningen, men det finns fortfarande betydande områden som har nivåer mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna under det normala i stort sett i hela Sverige.

Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Tack vare regnet som föll i augusti har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig något och nivåerna är nu nära det normala längst i norr samt i västra Götaland. I de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten på augusti.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under det normala i mellersta Norrland, sydvästra Svealand samt stora delar av Götaland. I nordöstra Norrland och sydvästra Götaland är nivåerna nära det normala medan resterande delar av Sverige har nivåer som ligger under det normala.

För att få en mer normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-09-04

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet