23 oktober 2019

Grundvattennivåer i oktober

Grundvattennivån i de små magasinen är nu normal i stora delar av landet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande lägre nivåer än normalt. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

Den senaste tidens nederbörd som kommit över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland har medfört att nivåerna i de små magasinen återhämtat sig på flera platser. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten av september.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåer oktober

Ladda ner infoblad med högupplösta bilder

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna nära eller över det normala för årstiden i stora delar av landet.  I delar av Götaland, sydöstra Svealand samt i mellersta Norrland är nivåerna fortsatt under eller mycket under det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand behövs mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna kan fortsätta sjunka under hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland och i nordöstra Götaland. På västkusten ser vi en viss återhämtning till normala förhållanden. För att få en normal situation i de stora magasinen behövs större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-10-23

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet