4 oktober 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet september–oktober

Grundvattennivåerna i de små magasinen är nu tämligen normala i stora delar av landet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

Grundvattennivåns avvikelse
Grundvattennivåer månadsskiftet september–oktober

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Förändringarna i de små magasinen är marginella sedan mitten av september. På många håll har nederbördsmängderna varit normala. Östra Götaland och sydöstra Svealand har dock fått något mindre nederbörd än vanligt, vilket gjort att situationen försämrats och att nivåerna fortfarande är mycket under det normala. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten av september.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand samt i mellersta Norrland. I övriga landet är nivåerna nära det normala förutom på västkusten där de är över det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand krävs mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland. På västkusten ser vi en viss återhämtning till normala förhållanden. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-10-04

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet