11 november 2019

Tidigare okänd landform upptäckt i Sverige – murtoo

Som en kusin till drumliner och andra landskapsformer har en ny istida moränform identifierats. Upptäckten bidrar till att förstå de komplicerade förhållanden som råder mellan klimat och inlandsisar.

Svenska och finska geologer gjorde upptäckten samtidigt år 2017. Sedan dess har man tillsammans studerat formerna och kartlagt utbredningen i Sverige och Finland.

– Upptäckten av murtoos ökar förståelsen för de processer som verkade under den senaste inlandsisen när den smälte bort från Norden för ungefär 10 000 år sedan. Dessa landformer verkar främst vara relaterade till perioder med snabb isavsmältning, säger Gustaf Peterson, statsgeolog vid SGU och doktorand vid Göteborgs universitet, och en av upptäckarna.

Att förstå hur murtoos bildats är viktigt för att förstå processerna idag med klimatförändringens påverkan på smältande isar.

Man ser vid nutida istäcken att tidpunkten och mängden smältvatten är en drivande kraft för hur inlandsisar beter sig.

– Att undersöka hur murtoos bildas är därför viktigt för att förstå processerna idag, med till exempel klimatförändringens påverkan på smältande isar, säger Gustaf Peterson. Precis det som geologins nestor Charles Lyell* uttryckte: ”Det förgångna är nyckeln till att förstå nutiden”.

Murtoos liknar andra glaciala landformer, som vissa typer av moränbacklandskap, och som ofta tolkas som bildade i en miljö av dödis. Men istället för att ha ett ganska regellöst utseende så har den enskilda formen murtoo en utpräglat triangulär form som många tillsammans bildar ett V-format moränbacklandskap.

Upptäckten och kartläggningen har skett med hjälp av en förhållandevis ny och revolutionerande teknik som baseras på lasermätning av terrängens höjdnivåer från flygplan (LiDAR: Light Detection and Ranging). Resultatet blir digitala terrängmodeller som ger en detaljerad bild av landskapet, utan skymmande vegetation.  Denna metod används numera som standard i SGU:s jordartskartering istället för flygbildstolkning.

 
Landskapsformen murtoo beskrivs i en artikel som nyligen har publicerats i Annals of Glaciology.

*Charles Lyell (1797-1875) ses av många som den moderna geologins fader 

Typiskt exempel på hur ett landskap av murtoos kan se ut, här visat i en digital höjdmodell som är framtagen med hjälp av LiDAR. Murtoos känns igen som triangelformade landformer. Den svarta pilen visar inlandsisens rörelseriktning. Färgerna visar de relativa höjdskillnaderna i landskapet, där rött är högre beläget än blått. Just detta landskap finns vid Gullaskruv i Småland.

Senast granskad 2019-11-11