En hand som håller i sur sulfatjord. Foto.
22 november 2019

Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning

SGU lanserar en handledning för att kunna känna igen och undersöka sura sulfatjordar. Till handledningen hör en kartvisare som ger en bild av var dessa miljöfarliga jordar förekommer längs Norrlandskusten.

SGU har tagit fram en webbaserad handledning som kan användas som ett hjälpmedel för att identifiera områden med sur sulfatjord. Där beskrivs vad som kännetecknar dessa jordar, hur de kan undersökas samt var i landskapet de kan förväntas förekomma.

SGU har under de senaste åren dokumenterat förekomster av sura sulfatjordar längs Norrlandskusten. Data från dessa undersökningar har tillsammans med annan geografisk information använts för att skapa en modell av var sur sulfatjord förekommer. Detta visas i en ny kartvisare.

Sur sulfatjord förekommer även längre söderut i Sverige, framförallt längst kusterna. Dessa förekomster är inte lika väl dokumenterade som de längre norrut. Även om det ännu inte finns någon karta över sura sulfatjordars sannolika utbredning i söder, är det ändå möjligt att identifiera dessa områden genom analys av jordartskartor och annan geografisk information.

Sur sulfatjord kan ha en negativ påverkan på vattenmiljön och det är därför viktigt att undvika en markanvändning som leder till att sådan jord bildas. I områden med sur sulfatjord kan vattnen tidvis kännetecknas av mycket lågt pH och höga metallkoncentrationer. Detta kan i extrema fall leda till fiskdöd. Det är främst längst Norrlandskusten som dessa problem uppmärksammats. Sur sulfatjord kan bildas då sulfidhaltiga jordar exponeras för luftens syre. Även om detta kan ske naturligt så är det oftast olika mänskliga ingrepp som leder till att dessa sura jordar bildas. I Sverige har sur sulfatjord till största delen bildats som en följd av att grundvattenytan sänkts genom dikning.

 

 

Senast granskad 2019-11-22