Källa i Jönköping

Kajsa Bovin/SGU. Källa i Jönköpings län.

13 november 2019

Låga halter av miljögifter i grundvattnet

Sveriges grundvatten innehåller generellt många olika miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärdena. Det visar en ny screening av miljögifter som SGU genomfört tillsammans med 17 länsstyrelser.

SGU har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening av miljögifter i 17 av landets 21 län och vid 188 olika platser i landet. Fokus har varit att öka kunskapen om spridningen av miljögifter i grundvatten utanför städer och tätorter. Resultatet bildar ett underlag for hur miljögiftsövervakningen i grundvatten kan utvecklas framöver.

I nästan varje undersökt brunn påträffades något miljögift men totalt sett påträffades få halter över rapporteringsgränsen och halterna av miljögifter bedöms överlag vara låga.

I likhet med en tidigare screening från år 2017, som då fokuserade på prover i stadsnära miljöer, är PFAS, bekämpningsmedel, halogenerade alifater och BTEX de vanligast förekommande miljögifterna i proverna. Läkemedel påträffades däremot i mindre utsträckning jämfört med screeningen i de stadsnära miljöerna medan Ftalater, 1,4-dioxan och övriga ämnen förekommer på väldigt få platser, främst vid provpunkter i anslutning till deponier.

Totalt togs 220 prover vid 188 platser i landet där urvalet av provplatserna gjordes av länsstyrelserna med stöd från SGU. Undersökningen omfattar fler än 200 organiska miljögifter, basparametrar som pH, konduktivitet och närsalter, samt ett stort antal metaller.

Läs rapporten "Mätningar av miljögifter i grundvatten"

Senast granskad 2019-11-13