Linda Wickström, SGU. Kvarnstenar från Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Västergötland.

12 november 2019

Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet

SGU har tagit fram en vägledande strategi för myndighetens arbete inom kulturmiljöfrågor. Strategin bidrar till Sveriges kulturmiljömål och till att utveckla myndighetens egen verksamhet.

 

SGU ser kulturell geologi som ett ämnesområde för myndigheten att verka och utvecklas inom. Begreppet används internationellt för att visa hur kulturmiljön, landskapet och den geologiska utvecklingen är sammanlänkade med varandra. Med andra ord omfattar det alla situationer där kulturmiljön återspeglar de geologiska förutsättningarna.

SGU:s vägledande strategi utgår från utveckling och användning av kulturmiljöer. Inom kulturell geologi ser SGU följande teman att utveckla och med störst möjlighet för myndigheten att bidra till:

  • Besöksnäring (geoturism)
  • Miljömålsarbetet: Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet
  • Utveckling och användning av gruvmiljöer
  • Landskapets värden och byggstenar
  • Byggnadsmaterial – natursten

Sverige behöver stärka arbetet inom kulturmiljöfrågorna för att nå de nationella kulturmiljömålen. Kulturmiljöfrågorna spänner över flera myndigheters ansvarsområden och olika politikområden. Därför är samverkan mellan myndigheterna en avgörande framgångsfaktor.

Läs SGU:s rapport Kulturell geologi - ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet.

Rapporten redovisas till regeringen, som också gett flera andra myndigheter motsvarande uppdrag.

 

Kulturell geologi är de sammanhang där människan, kulturmiljön och geologin möts och samspelar med varandra.

Kulturell geologi är de sammanhang där människan, kulturmiljön och geologin möts och samspelar med varandra.

Senast granskad 2019-11-12