25 mars 2019

Utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Buttle som riksintresse

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utpekat och detaljavgränsat fyndigheten Buttle på mellersta Gotland för dess innehåll av högkvalitativ revkalksten.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utpekat och detaljavgränsat fyndigheten Buttle, Region Gotland. Buttle är en fyndighet som är av riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

Kalksten är ett industrimineral som är av stor betydelse för samhällets behov. Den väldokumenterade Buttlefyndigheten innehåller högkvalitativ revkalksten som främst används främst inom järn- och stålindustrin för dess höga karbonathalt, renhet och goda termiska egenskaper. I Sverige återfinns kalksten av denna typ endast på Gotland.

Så fungerar riksintressen

Riksintressen markerar olika samhällsintressen som har särskild, nationell betydelse för samhällsutvecklingen när frågor om markanvändning ska avgöras. Systemet ger stöd för beslut vid eventuella konflikter mellan olika markintressen. Det innebär att utpekade riksintressen måste beaktas i planeringsprocessen, men att de samtidigt enbart är rådgivande för hur marken ska användas. Det finns många olika typer av riksintressen, till exempel för totalförsvaret, naturvärden, kulturmiljöer, kommunikationer och rennäring, och flera olika riksintressen kan finnas för samma område.

Läs beslutet här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om riksintressen för värdefulla ämnen och material här

Senast granskad 2019-03-25