Sur sultfatjord

Gustav Sohlenius/SGU. Sura sulfatjordar förekommer ofta i områden där grundvattenytan sänkts genom dikning. De kännetecknas många gånger av den rikliga förekomsten av rostbeklädda sprickor.

11 mars 2019

Nytt internationellt projekt om sura jordar i norr

SGU utökar nu arbetet med sura sulfatjordar genom projektet ”Geo-Bio Hazards in the Arctic Region”, där geologer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland ska undersöka förekomsten av sura sulfatjordar i nordligaste Europa.

SGU:s nya internationella samarbete ger geologer från olika länder möjlighet att utbyta kunskap om de sura jordarna i nordligaste Europa och öka den samlade kunskapen om dessa miljöskadliga jordarter. Man kommer också att kartlägga utbredningen i områden där sura jordat inte studerats tidigare. Ett viktigt arbete blir dessutom att sprida kunskapen till berörda myndigheter och aktörer.

Det är sedan länge känt att sura sulfatjordar finns på många platser både i Sverige och Finland. Den kemiska sammansättningen i dessa jordar kan påverka miljön i sjöar och vattendrag negativt. Mot den bakgrunden är en kartläggning av dessa jordar viktig för att kunna planera för en hållbar markanvändning.

Projektet finansieras av Kolartic-fonden och kommer att pågå fram till slutet av 2021.

Läs mer om sura sulfatjordar och deras på verkan på miljön här

Läs mer om Kolarctic här

Senast granskad 2019-03-11