På bilden syns en vall med grus.

Foto: SGU.

5 mars 2019

Nya jordartsdata tillgängliga

SGU släpper nu uppdaterad jordartsdata från fler områden. Ny jordartsinformation finns bland annat för Örebro, Uppland, Halland, södra Småland, Luleå och Höga kusten.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Nya jordartsdata finns nu för områden söder om Örebro, där SGU samtidigt kartlägger grundvattentillgångar. Dessutom finns ny information för Östhammar och Gimo i Uppland, Älvsered och Kinnared i Halland, Lidhult i södra Småland samt Sangis i Norrbotten, där grundvattenförekomster i isälvsavlagringar uppdaterats.  Områden nära Luleå och vid Höga kusten har också fått uppdaterad jordartsinformation.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Se jordartsinformationen i SGU:s kartvisare

Läs mer om SGU:s jordartsdata här

Kartan nedan visar den aktuella täckningsgraden för jordartsinformation i februari 2019.

Täckningsgrad jordartskarta

Senast granskad 2019-03-05