En del i arbetet med vattenförvaltningen av grundvatten är att statusklassificera grundvattenförekomsterna. Det innebär bland annat att man använder övervakningsresultat för att avgöra om tillgång på vatten samt vattnets kemiska sammansättning är god eller otillfredsställande. I samband med detta ska också statusklassningens tillförlitlighet bedömas, och det är i det sammanhanget som ny information har tillförts vägledningen. Det finns nu tydligare vägledning till hur Vattenmyndigheterna ska göra bedömningen av tillförlitligheten på det underlagsmaterial som använts vid statusklassificeringen.

Den kompletterande texten har lagts in under avsnittet som rör miljökvalitetsnormer och statusklassificering. Hänvisning till den nya texten har gjorts från ett par andra sidor i vägledningen. Kompletteringen publicerades den 14 februari 2019.

Redovisning av miljökvalitetsnormer och statusklassificering