Kärstin Malmberg-Persson/SGU

19 mars 2019

Kartläggning av stranderosion i Halland

SGU:s kartläggning av stränderna i Halland visar på stranderosion vid ett antal stränder, och är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda.

– Stranderosionen är än så länge begränsad. Men det är viktigt att man är vaksam, stigande havsnivåer, väder- och klimatförändringar kan snabbt påverka erosionen, säger Kärstin Malmberg Persson, statsgeolog på SGU.

Stranderosion är påtaglig på en del håll i sydligaste Sverige och förväntas bli värre i takt med stigande havsnivåer. Enligt den nya förordningen om klimatanpassning behöver kommunerna beakta risken för erosion i den kommunala planeringen. Mot den bakgrunden har SGU kartlagt stränderna i Halland från Skånegränsen till Varberg, sammanlagt 145 kilometer, för att bedöma strändernas erosionskänslighet. Kusten norr om Varberg bedöms som mindre känslig för stranderosion och omfattas därför inte av projektet.

Undersökningen, som nu presenteras i en rapport och längre fram som en kartvisare på SGU:s webbplats, är en samlad bedömning av erosionsförhållanden längs kusten. Där finns även prognoser för erosionsförhållandena vid en höjd havsnivå. Informationen kan användas för klimatanpassning, för fysisk planering och markanvändning av kustzonen.

Några rön från kartläggningen:

  • Den undersökta sträckan utgörs av 62 kilometer sandstränder. Bland dessa är sandstränder med balans mellan omväxlande erosion och ackumulation vanligast. Dessa stränder utgör 39 kilometer av kusten.
  • Stränder med nettoerosion finns längs tio kilometer av sträckan och stränder med nettoackumulation längs 13 kilometer av kusten.
  • Ingen strand i området har för närvarande alarmerande stor stranderosion. Längs ett antal sträckor bedöms dock stranderosionen vara betydande. Där behöver man vara vaksam, framför allt med tanke på kommande havsnivåhöjning.
  • De strandtyper som är känsliga för erosion är sandstränderna. Där sker i regel omväxlande erosion och ackumulation, vars förhållande över tid kan förändras beroende på vindriktning, vågor och strömmar. Påverkan från byggnationer, såsom hamnar och kustskydd, spelar också en stor och svårbedömd roll.
  • Hallands sandstränder avgränsas i regel mot land av en zon med flygsand med dyner som effektivt skyddar bakomliggande mark och bebyggelse och som därför bör skyddas. Det är särskilt viktigt där bakomliggande mark ligger lågt och dynerna är låga eller skadade. Byggnader, även i form av mindre kiosker och liknande, vid dynerna orsakar ofta ökar erosion, liksom stigar och vägar över dynerna.

Informationen är i första hand tänkt att användas av de berörda kustkommunerna och Länsstyrelsen i Hallands län, men kan även användas av andra aktörer för olika miljöanalyser, som Hav- och Vattenmyndighetens (HaV), Vattenmyndigheterna, SMHI, samt Statens geotekniska institut (SGI) som också har delfinansierat arbetet.

Ladda hem ”Erosionsförhållanden längs Hallands södra kust" (nytt fönster)

Kartan nedan visar Hallands stränder söder om Varberg

Karta Halland stränder

Senast granskad 2019-03-19