En källa med grönska i vintertid.

Magdalena Thorsbrink

20 mars 2019

Grundvattennivåer i mars

Tack vare betydande nederbörd den senaste månaden har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig. I de stora grundvattenmagasinen har på sina håll en viss återhämtning skett, men för att få en normal situation behövs betydligt mer nederbörd innan sommaren.

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna stigit, medan de i Norrland som regel har sjunkit. Det har varit stor variation i förändringarna. Nivåhöjningarna har på sina håll varit stora. Ibland upp mot en meter.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna över de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och västra Norrland. Nordöstra och sydvästra Norrland har nivåer nära de normala för årstiden. Delar av västkusten har grundvattennivåer mycket över de normala. De små grundvattenmagasinen används framför allt av de som har egna brunnar, det vill säga för enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet. I de västliga och östliga delarna av Götaland är nivåerna nära de normala. Detsamma gäller nordöstra Norrland. De stora grundvattenmagasinen används framför allt för kommunal vattenförsörjning. Orsaken till de låga grundvattennivåerna i de stora magasinen beror på ett nederbördsunderskott under en längre tid, ungefär ett till två år tillbaka i tiden.

Så påverkas grundvattennivåerna av olika nederbördsmängd under våren

Tack vare betydande nederbördsmängder den senaste månaden har en återhämtning skett i de små magasinen och några stora problem för den enskilda vattenförsörjningen bör inte uppstå den närmaste tiden. Fortsatt normal nederbörd är dock önskvärd för att behålla ett gott utgångsläge inför sommaren.
Nivåerna i de stora magasinen kommer att vara fortsatt låga eller mycket låga även vid normala nederbördsmängder före sommaren, vilket innebär att den kommunala vattenförsörjningen kan komma att påverkas. Läget har dock förbättrats senaste tiden och kan ljusna ytterligare om det blir en nederbördsrik vår samt om sommaren infaller sent. En tidig sommar skulle däremot minska grundvattenbildningen på grund av avdunstning och växternas vattenupptag. Små nederbördsmängder under de närmaste månaderna ger ett sämre utgångsläge inför sommaren, vilket skulle kunna innebära att grundvattennivåerna blir extremt låga i de stora magasinen i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland.

 

Grundvattennivåer mars 2019

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Senast granskad 2019-03-20

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet