Orbicon

13 maj 2019

Hundar hjälper till att spåra föroreningar

Arbetet med att utreda hur gamla föroreningar sprids i marken är ofta komplicerat och svårlöst. Mot den bakgrunden har SGU anlitat hundar för att försöka effektivisera och förbättra undersökningarna.

På platser för gamla industrier kan det finnas risk för att föroreningar sprids i miljön. Föroreningarna kan även ta sig in i närliggande fastigheter och påverka inomhusluftens kvalitet.

I det här sammanhanget arbetar SGU med att utreda spridning av föroreningar vid flertalet nedlagda kemtvättar där det tidigare har använts klorerade lösningsmedel. Ett av de aktuella projekten gäller en tidigare kemtvätt i Jönköpings län, där man har undersökt inomhusluften med traditionella luftprovtagare i ett flertal byggnader.

– Vi har konstaterat att det finns en förorening men att det är svårt att veta hur föroreningen tar sig in i husen.  Därför har vi valt att pröva hundar som en ny metod, säger Karin Eliaeson, projektledare på SGU.

Hunden Louie och hundföraren Mette Algreen från företaget Orbicon har i det aktuella området undersökt sex fastigheter och på så sätt kunnat hitta hur föroreningar tar sig in i husen.  Hunden kan skanna av husen på ett helt annat sätt än luftprovtagare och resultaten ger en relativ bild av föroreningssituationen. Hunden har också använts utomhus för att försöka ringa in källan till föroreningarna.

–Tillsammans med de tidigare mätningarna ger hunden ett bra underlag för var åtgärder behöver sättas in för att förbättra inomhusluftkvaliteten. Hundarnas otroliga luktsinne kan effektivisera undersökningarna avsevärt om metoden får möjlighet att prövas och utvecklas, säger Karin Eliaeson.

Läs mer om SGU:s arbete med förorenade områden

Senast granskad 2019-05-13