6 maj 2019

Grundvattennivåer månadsskiftet april–maj

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är på grund av nederbördsunderskott nu mycket under de normala för årstiden i stora delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen på de flesta platser sjunkit, medan de i Norrland i allmänhet har stigit. Även i de stora magasinen har nivåerna stigit i Norrland medan de är i stort sett oförändrade i Svealand och Götaland.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåns avvikelse månadsskiftet april–maj 2019

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala. Längs norra fjällkedjan förekommer nivåer mycket över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen inför sommaren kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av landet. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland. I nordvästra Götaland, västra Svealand samt i Kalmar och Blekinge län är nivåerna nära de normala. I norra Norrland är nivåerna också nära de normala.

På grund av att läget inför sommaren kan bli ansträngt rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.

Senast granskad 2019-05-06

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet