Kristian Schoning/SGU

29 maj 2019

Energitorv i Sverige

SGU:s årliga sammanställning av Sveriges skörd av energitorv visar på en ökning av produktionen 2018 jämfört med 2017. Största produktionen av energitorv skedde i Jämtlands och Norrbottens län.

Den totala volymen producerad torv i Sverige ökade med nästan 40 procent under 2018 jämfört med föregående år. Även den areal som aktivt nyttjats vid uttaget av torv ökade jämfört med föregående år. Variationer i torvproduktionen över tid beror på förändringar i efterfrågan samt väderförhållanden. Torvskörden under sommaren 2018 gynnades av det varma och torra vädret. Enligt uppgift från Branschföreningen Svensk Torv var den höga produktionen under 2018 även en följd av ett ökat behov av energitorv på marknaden, då den kalla vintern 2017/18 skapade en bränslebrist i Sverige.

Den totala produktionen av torv i Sverige uppgick till cirka tre miljoner kubikmeter. Av dessa var 62 procent energitorv (1,9 miljoner kubikmeter) och 38 procent odlingstorv (1,1 miljoner kubikmeter). Den rapporterade produktionen har skett på koncessionsbelagda torvmarker belägna i 15 av landets län. Största produktionen av energitorv har skett i Jämtlands (21%), Norrbottens (15%) och Kronobergs län (12%). Det totala energiinnehållet i den energitorv som producerades under 2018 uppgår till 1,9 Terawattimmar. Med undantag av ökningen under 2018 har det under de senaste två-tre decennierna skett en nedåtgående trend i produktionen av energitorv. I detta perspektiv ligger produktionen under 2018 i linje med genomsnittliga produktionen under 2000-talet.

Produktionen av energitorv har rapporterats in till SGU sedan 1980, där den bland annat sammanställs i SGU:s årliga publikation Bergverksstatistik som publiceras senare i sommar. SGU förmedlar även informationen till Statistiska Centralbyrån, som årligen författar en rapport på ämnet.

För mer information, kontakta Elin Norström, 018-17 92 79.

Senast granskad 2019-05-29