Grundvattenrör.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

18 juni 2019

SGU utvecklar och bygger ut grundvattennätet

Utbyggnaden av SGU:s grundvattennät är i full gång. Hittills har 60 av 300 nya mätstationer installerats. Tillsammans med nya beräkningsmodeller kommer det ge en bättre bedömning av grundvattensituationen runt om i landet.

SGU har sedan 1960-talet övervakat grundvattennivåer i Sverige via det så kallade grundvattennätet. Mätningarna används till exempel för att bedöma grundvattensituationen, om det är låga eller höga grundvattennivåer för tillfället.

Under 2018-2020 bygger SGU ut och utvecklar grundvattennätet. Detta görs bland annat för att kunna göra bättre bedömningar av grundvattensituationen, få mer data om nivåerna och för att beräkna grundvattennivåer framöver.

– Alla våra nya nivåmätningstationer är automatiska, vilket innebär att data skickas in till oss löpande varje dag, berättar Calle Hjerne, projektledare på SGU.

I början av 2018 omfattade grundvattennätet cirka 290 nivåmätningsstationer fördelade på 84 områden. SGU:s målsättning är att det blir minst en fördubbling till 200 områden med 600 stationer. Utbyggnaden kommer att ske över hela landet men fokusera på områden där SGU bedömer att risken för grundvattenbrist är störst, vilket till stor del är kustnära områden och södra delen av Sverige.

En annan del i utvecklingen av grundvattenövervakningen är införandet av en ny programvara för att beräkna grundvattennivåer, baserat på SMHI:s hydrologiska modell S-HYPE. Det kommer dels att ge en bättre bedömning av grundvattennivåerna mellan mätstationerna, dels möjliggöra beräkningar av situationen framåt i tiden baserat på olika väderscenarier.

– De nya stationerna kommer tillsammans med nya beräkningsmodeller att bidra till en betydligt bättre bedömning av grundvattensituationen och dess förändring runt om i landet, säger Calle Hjerne.

Utbyggnaden av grundvattennätet möjliggjordes genom extra medel i regeringens höstproposition 2017, och kommer att vara slutförd 2020.

Utbyggnad av grundvattennätet

Blå punkter visar områden med nivåövervakning i början av 2018 medan röda cirklar visar planerad utbyggnad fram till och med 2020. 

Senast granskad 2019-06-18