20 juni 2019

Nya undersökningar om övergödning i Östersjön

SGU undersöker under sommaren havet runt Gotland för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Samtidigt undersöks också halterna av metaller och organiska miljöföroreningar i sedimenten.

Övergödning är ett av de största hoten mot Östersjöns miljö. Det orsakar algblomning och döda bottnar, vilket har en stor påverkan på ekosystemet. Stora mängder fosfor har släppts ut, och släpps fortfarande ut, från land, och mycket av denna fosfor har hamnat i bottensediment. När sedimenten blir syrefria kan fosforn läcka ut, vilket är en bidragande orsak till övergödningen idag, så kallad internbelastning. Till stor del är dock omfattningen och den rumsliga utbredningen av detta läckage okänd, liksom hur sedimenten lagrar och begraver fosfor.

Mot den bakgrunden genomför SGU under sommaren 2019 marina undersökningar för att undersöka halterna fosfor i sediment i havsbottnarna runt Gotland. I samband med undersökningarna kommer också halter av miljögifter att undersökas.

– Informationen från undersökningen kommer att ge en bättre förståelse för hur människan påverkar Östersjön, både vad gäller näringsämnen och miljögifter, och ge möjlighet till mer underbyggda beslut om åtgärder, säger Sarah Josefsson, projektledare på SGU.

Det övergripande syftet med arbetet är att kartlägga utbredning, förekomst och mängder av fosfor och andra miljöföroreningar i bottensedimenten. På så vis kan bättre modeller och scenarier över hur miljön i Östersjön utvecklas tas fram. Ett bättre underlag om fosfor och dess koppling till Östersjöns miljöproblematik är mycket viktigt för kunna välja och prioritera vilka framtida miljöåtgärder som ska sättas in.

Arbetet med att kartlägga utbredningen av fosfor och andra miljöföroreningar i Östersjösedimenten görs i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten.

Läs mer om undersökningarna inom projektet FOS19 här

Mätområde FOS19

Undersökningarna av fosfor i Östersjöns bottensediment sker huvudsakligen runt Gotland.

Senast granskad 2019-06-20