27 juni 2019

Ny rapport om sur sulfatjord

En ny rapport om sura sulfatjordar beskriver hur man kan identifiera dessa potentiellt miljöfarliga jordar och var i landskapet de förekommer. En karta samt handledning för riskbedömning publiceras också.

Längst framförallt Norrlandskusten är vattnets kvalitet i vissa mindre vattendrag negativt påverkade av sur sulfatjord. En konsekvens av detta är att stora mängder miljöskadliga metaller transporteras ut i sjöar och hav. De sura jordarna är oftast en följd av mänskliga aktiviteter så som markavvattning. För att undvika att markanvändning leder till en negativ miljöpåverkan är det därför viktigt att identifiera var dessa sura jordar förekommer.

Den nya rapporten ”Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning” redovisar hur de sura jordarna kan identifieras samt var i landskapet de förekommer. I publikationen finns även en beskrivning av en karta med områden längst Norrlandskusten där det är sannolikt att sur sulfatjord förekommer. Dessutom finns en handledning som beskriver hur man kan använda befintliga kartmaterial för att bedöma om det är sannolikt att sura sulfatjordar förekommer på en viss plats, och hur man kan undersöka om sur sulfatjord förekommer.

Rapporten är en del av SGU:s arbete med att ta fram information om sura sulfatjordar. Under hösten kommer SGU publicera digitalt kartmaterial över utbredningen av sur sulfatjord längs Norrlandskusten. Dessutom kommer webbplatsen att uppdateras så att det blir enkelt att hitta relevant information om dessa jordar. Underlaget kan användas av myndigheter för att planera markanvändning som minskar risken för att sur sulfatjord bildas. Det kan även användas för att identifiera lämpliga områden för åtgärder som minskar påverkan från sur sulfatjord.

Länk till rapporten

Läs mer om SGU:s arbete med sura sulfatjordar här

Senast granskad 2019-06-27