5 juni 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

Grundvattennivåerna i de små magasinen är i månadsskiftet maj–juni oförändrade eller har sjunkit på de flesta håll. Sänkningen är väntad men kan ha dämpats av nederbörden under maj månad. I de nordligare delarna av landet ser vi på vissa håll fortfarande ökande nivåer. I de stora magasinen har nivåerna i regel ökat i norr och sjunkit i söder.

 Grundvattennivåns avvikelse
Grundvattennivåer månadsskiftet maj–juni

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i sydöstra Sverige innebär att situationen i sommar kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas avsevärt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland samt delar av östra och västra Götaland, där nivåerna är nära de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av att läget under sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader.

Senast granskad 2019-06-05

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet