26 juni 2019

Grundvattennivåer juni

Situationen i både de små och stora grundvattenmagasinen har förbättrats något under juni, men nivåerna för såväl de små som stora magasinen är fortsatt mycket under de normala i olika delar av östra Götaland och Svealand.

Grundvattennivåerna i de små magasinen har i allmänhet sjunkit. Jämfört med normalt har sänkningen dämpats något av de senaste veckornas nederbörd. I de stora magasinen har nivåerna mestadels stigit i landets norra och mellersta delar men sjunkit i söder.

Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner kartorna högupplöst

Små grundvattenmagasin

I delar av östra Götaland och Svealand är nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i delar av Götaland och Svealand innebär att situationen kan bli ansträngd, särskilt under den senare delen av sommaren. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas betydligt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordöstra Götaland samt på Gotland.

Mot bakgrund av det ansträngda läget i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader för att få en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2019-06-26

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet