Juni

 • Metallprisernas utveckling i juni

  Juni blev en månad med stigande metallpriser på de flesta håll. Järnmalmspriset steg med elva procent och är nu det högsta sedan 2015. Den enda nedgången noteras för kobolt, efter minskade subventioner på den kinesiska marknaden.

  28 juni 2019

 • Rekordår för svensk malmproduktion 2018

  Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGU:s årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.

  27 juni 2019

 • Ny rapport om sur sulfatjord

  En ny rapport om sura sulfatjordar beskriver hur man kan identifiera dessa potentiellt miljöfarliga jordar och var i landskapet de förekommer. En karta samt handledning för riskbedömning publiceras också.

  27 juni 2019

 • Nu börjar pilotförsöket för rening av sjön Ala Lombolo

  Pilotförsöket för att rena den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo startar i veckan. Under två–tre år kommer man prova tekniken, densitetsstyrd lågflödesmuddring.

  27 juni 2019

 • Grundvattennivåer juni

  Situationen i både de små och stora grundvattenmagasinen har förbättrats något under juni, men nivåerna för såväl de små som stora magasinen är fortsatt mycket under de normala i olika delar av östra Götaland och Svealand.

  26 juni 2019

 • Nya undersökningar om övergödning i Östersjön

  SGU undersöker under sommaren havet runt Gotland för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Samtidigt undersöks också halterna av metaller och organiska miljöföroreningar i sedimenten.

  20 juni 2019

 • Nya tänkbara områden för vattentäkter i Halland

  SGU har i en första rapport utvärderat resultaten av flygmätningarna som genomfördes i Falkenberg, Båstad och Laholm under 2017. Ett antal nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  19 juni 2019

 • SGU utvecklar och bygger ut grundvattennätet

  Utbyggnaden av SGU:s grundvattennät är i full gång. Hittills har 60 av 300 nya mätstationer installerats. Tillsammans med nya beräkningsmodeller kommer det ge en bättre bedömning av grundvattensituationen runt om i landet.

  18 juni 2019

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

  SGU:s arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

  17 juni 2019

 • Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

  SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

  11 juni 2019

 • Sverige får sin första nationella geopark

  Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är viktig för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och förståelsen för vår natur.

  10 juni 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

  Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  5 juni 2019

 • Metallprisernas utveckling i maj

  De flesta metallpriserna backade under maj, med undantag för priset på guld och järnmalm som fortsatt stiger. Oro över minskad global handel och naturkatastrofer ligger bakom utvecklingen.

  5 juni 2019

 • Rapport om FoU-seminarium publicerad

  Den 11 april anordnades en FoU-dag på SGU. Där presenterades geovetenskaplig forskning som SGU finansierar eller bedriver. Nu finns en sammanfattning av forskningen samlade i en FoU-rapport.

  3 juni 2019