En spade ligger på gräset. Foto.

Insamling av bergartsprover för analys.

Foto: Dick Claeson, SGU

1 juli 2019

Lansering av SGU:s nya kartvisare Bergartskemi

Nu finns en ny kartvisare, Bergartskemi, som är till hjälp för att se förhöjda halter av ämnen i naturen. Kartvisaren kan bland annat användas vid prospektering och för att se potentiella toxiska ämnen i grundvatten.

Syftet med kartvisaren är att på ett förhållandevis enkelt sätt kunna visualisera fördelningen av grundämnen och oxider för de bergartsprover som finns i SGU:s rikstäckande litogeokemiska databas.

Kartvisaren Bergartskemi redovisar läget för provtagningen, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover. Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och antal analyserade element varierar stort. Lagret Samtliga element och provtagningspunkter visar flertalet analyserade grundämnen och metadata. Dessutom finns urvalslagret Urval, prospekteringsintressanta element, där ett mindre antal grundämnen ses vilka är särskilt intressanta i samband med att man letar efter råvaror för samhällets behov. Samt urvalslagret Urval, element med toxiska egenskaper för dricksvatten, där ett urval av grundämnen som man känner till är giftiga i för stor mängd i dricksvatten. Båda urvalslagrens halter av grundämnen visualiseras genom intuitiva ”bubbelplottar”.

Se kartvisaren Bergartskemi (nytt fönster)

Senast granskad 2019-07-01